Đá gà cựa dao Philippines phát lại 14/4/2024

TRẬN 1

TRẬN 4

TRẬN 7

TRẬN 10

TRẬN 13

TRẬN 16

TRẬN 2

TRẬN 5

TRẬN 8

TRẬN 11

TRẬN 14

TRẬN 17

TRẬN 3

TRẬN 6

TRẬN 9

TRẬN 12

TRẬN 15

TRẬN 18